Barnehagens vedtekter

VEDTEKTER FOR HOLMEN GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE AS

1 Eierforhold.
Holmen gårds- og naturbarnehage AS er et aksjeselskap. Barnehagen eies og drives av Lill Grethe Jensen, Lena Søreng og Line Jakobsen.

2 Formål.
Holmen gårds- og naturbarnehage skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid, for barn under opplæringspliktig alder. Formålet er å gi en mulighet for et spesielt barnehagetilbud, en barnehage med dyr og natur som ramme rundt driften. Barnehagen jobber i henhold til den kristne formålsparagrafen og vil følge tradisjoner rundt høytidene. Styret kan endre denne bestemmelsen.

3 Rammer for driften.
Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter, retningslinjer gitt av eier eller departement samt planer for barnehagen.

4 Opptaksmyndighet.
Barnehagen har samordnet opptak med Alta kommune. Eier og styrer skal sammen forta det endelige opptaket av barn til barnehagen.

5 Opptakskriterier.
Barn bosatt i Alta kommune vil bli prioritert ved opptak. Opptakskrets i prioritert rekkefølge:
1) Barn bosatt i Øvre Alta skolekrets
2) Barn bosatt i Alta kommune
3) Barnehagen vil tilstrebe en forsvarlig kjønns- og alderssammensetning for å sikre en forsvarlig drift.

Prioritert jamfør (§ 13 i barnehageloven og gjelder barn det er fattet vedtak om etter barnehagelovens § 4 – 12 og 4-4 annet og fjerde ledd). Prioritert til søsken av barn som allerede har plass. Prioritert til ansattes barn. Styret kan endre denne bestemmelsen.

6 Opptaksperiode og søknadsfrist.
Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars hvert år, deretter opptak etter behov.
Barnehageåret er fra 15. august til 14. august neste år.
Skriftlig oppsigelse må leveres innen den 1. i måneden. det er 1 måned gjensidig oppsigelse. Oppsigelse må skje senest 1. april, ellers må det betales ut barnehageåret. Barn som tildeles plass, beholder denne til den sies opp skriftlig, eller når barnet oppnår skolepliktig alder.

Hvis det søkes om redusert plasstørrelse i barnehagen er det disse retningslinjene om oppsigelse som gjelder. Det kan kun søkes om endring av plasstørrelse i forbindelse med hovedopptaket om våren, og ved halvårsskiftet – 1. februar.
søknad om permisjon fra en barnehageplass innvilges normalt ikke, men vil bli behandlet og vurdert i hvert enkelt tilfelle.
Styret kan endre denne bestemmelsen.

7 Betaling.
Oppholdsavgiften fastsettes av styret. Det betales for 11 mnd i året, juli mnd er betalingsfri. Det innbetales depositum for 1 mnd opphold.
Det gis søskenmoderasjon etter kommunale vedtekter. I tillegg til oppholdsavgiften betales det for mat. Satsene avgjøres av styret.

Barn som hentes etter stengetid: Foreldrene belastes med overtidsbetaling etter fastsatt beløp pr påbegynte halvtime. (kr 200 pr påbegynte ½ time) Beløpet kan endres av styret.

Manglende innbetaling: Dersom det ikke er betalt innen 1 mnd etter forfall og betalingsutsettelse ikke er innvilget, mister barnet plassen. Depositumet vil da bli benyttet som innbetaling.

8 Lek og oppholdsareal
Barnas lekeareal settes til min. 4m2 pr. barn over 3 år, og 5,3 m2 pr. barn under 3 år.

9 Åpningstid og ferier
Åpningstid: 07.30 til 16.30 (kan endres av styret ved behov)
Ferier: Barnehagen er stengt fra: Juleferie: Fra 24.desember t.o.m. 1. januar.
Påskeferie: Fra og med mandag etter palmesøndag, (”den stille uke” )
Sommerferie: Fra uke 28 t.o.m. uke 30 (juli) (3 uker)

Personalet avvikler ferie i h.h.t. ferieloven, fortrinnsvis i perioden fra skoleslutt til 15.august.
Styret kan endre denne bestemmelse.

10 Styringsverktøy
For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg, og foreldreråd. Foreldrerådet består av foreldre/de foresatte til alle barna i barnehagen. Samarbeidsutvalgets representant fra foreldrene er foreldrerådets leder, og er ansvarlig for innkalling til foreldrerådsmøter.
Samarbeidsutvalget i barnehagen skal bestå av:
1 representant fra eier.
1 representant fra de ansatte.
2 representant fra foreldrene. (velges for et år i gangen)

Styrer har møte-, tale og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Styrer fungerer som sekretær for SU.
Det skal være to obligatoriske møter pr. år.

11 Internkontroll
Barnehagen er under forskrift om internkontroll som følger Lov om arbeidsmiljø, helse, brannvern m.fl. Styrer og daglig leder skal sørge for at barnehagen har egne rutiner og sjekklister for kontroll med oppfølging av sikkerhet.

12 Helseerklæring
Før et barn begynner i barnehagen skal det legges fram erklæring om barnets helse på eget skjema.

13 Taushetsplikt- og opplysningsplikt
Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i h.h.t. Barnehagelovens §21, og opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten i h.h.t. Barnehagelovens §22 og §23.

14 Bruk av barnehagens lokaler
Barnehagens lokaler kan leies utenom åpningstiden. Eieren avgjør en slik søknad. Leiesatser iflg. avtale.

15 Annet
Når særskilte grunner tilsier det kan styret gjøre avvik fra vedtektenes bestemmelser med unntak av det som er fastsatt i lov og forskrifter.