Hva gjør oss til en gårdsbarnehage?

Vi driver en barnehage der vi har daglig kontakt med dyra på gården. Dette skal være en naturlig del av barnehagehverdagen. Barna skal få en innsikt i og en forståelse for menneskets plass i det økologiske samspillet.

Gårdsbarnehagen har gården som arena for lek og læring. Barna skal delta i aktiviteter som hører gården til, og de skal få en innsikt i tradisjonell og moderne gårdsdrift.

Det er mye som skjer på en gård i løpet av et år, og det er mange praktiske arbeidsoppgaver som skal gjøres i fjøs og i verksteder, på jorder eller i skogen. Barna skal få muligheten til å være med i alle ledd i produksjonen på gården.

Det er gårdslivet gjennom alle årstider og sykluser på gården som styrer det pedagogiske opplegget i barnehagen. I gårdsbarnehagen er turer ut i skog og mark, natur- og friluftsliv også viktige aktiviteter i det pedagogiske opplegget.

Barna får kunnskaper om dyr og planter og utvikler forståelse og respekt for alt som lever - fra jord til bord.

Barna skal oppleve glede og mestring gjennom meningsfylt “arbeid” med foring og stell av dyr og planter. De skal oppleve det gode samspillet og det sosiale fellesskapet mellom dyr barn og voksne i det natur- og kulturlandskapet som omgir gården.
 
 
 
 

Barnehagen vår.

 
 

Barnehagens eget fjøs.

 
 

Masternes gård. 

 

 

 

Drivhuset og kjøkkenhagen.