Generell informasjon

Generell informasjon

 

Planleggingsdager og ferier

For at vi som personale skal gjøre en god jobb, er vi avhengige av å ha gode møter.

Vi har 5 kurs- og planleggingsdager i løpet av et barnehageår (august- juli).

Barnehagen har stengt 3 uker sammenhengende på sommeren, i romjula og i den stille uke (påska).

Ønsker dere ferie for barna utover disse ukene, ønsker vi at dere gir beskjed om dette til barnehagen før eventuelle ferier avvikles.

 

Ny i barnehagen

Alle nye barn er velkomne å besøke barnehagen på forhånd, slik at de får se barnehagen sin før de begynner hos oss. Å begynne i barnehagen medfører nye regler, nye voksne og nye barn å forholde seg til. Det krever tid til å venne seg til det nye, og vi vet at det er viktig for barnet at de får den tiden det trenger til å gjøre seg kjent med barnehagen.

 

Her er et utgangspunkt for tilvenninga hos oss;

Den første dagen: Barnet er i barnehagen 2 – 3 timer sammen med foreldre

Den andre dagen: Barnet er i barnehagen i cirka 4 timer, der barnet er “alene” en gitt periode

Den tredje dagen: Barnet er i barnehagen i cirka 5 timer, der barnet er “alene” over en lengre periode

 

NB! Noen barn trenger lengre tid til tilvenning enn dette.

 

I løpet av disse tre tilvenningsdagene gjennomfører vi en startsamtale med foreldrene. I tillegg utveksler vi en del relevant informasjon for at vi skal få et godt samarbeid mellom barnehage og hjem.

 

 

Pris

Holmen gårds- og naturbarnehage følger regjeringens regler om makspris for barnehager.

En 100 % barnehageplass koster 01.08.19 3410,- inkludert matpenger og faktura gebyr.

Man kan søke om redusert foreldrebetaling om man kvalifiserer for det.

 

Oppsigelse av barnehageplass

Det er gjensidig 1 måneds oppsigelse mellom barnehage og hjem. Skriftlig oppsigelse leveres til barnehagen innen den 1 i hver måned.

Siste oppsigelsesdato for barnehageplass er senest 1. april. Oppsigelser etter gitt dato, medfølger betaling av barnehageplassen ut gjeldende barnehageår.

Barn som tildeles plass, beholder denne til den sies opp skriftlig, eller når barnet oppnår skolepliktig alder.

 

Syke barn i barnehagen

Syke barn holdes hjemme fra barnehagen for å sikre barnets eget beste og for å forebygge spredning av smittsomme sykdommer!

Barnet skal være hjemme: Hvis det er fare for smitte, hvis barnet ikke kan delta i barnehagens daglige rutiner eller hvis barnet ikke kan delta på planlagte aktiviteter den aktuelle dagen.  Er du usikker, så ta kontakt med oss, så skal vi hjelpe til så godt vi kan.

 

 

Dugnad

Barnehagen legger opp til FRIVILLIG dugnad for foreldrene.

Vi er likevel avhengige av hjelp fra dere for at barnehagehagen skal holde seg tipp topp.

Informasjon om dugnadsarrangementer vil henges opp når tiden nærmer seg.

 

Allergier

Holmen gårds- og naturbarnehage er en gårdsbarnehage, og vi vil derfor være mye sammen med dyra på gården. Vi vet at noen barn er mer utsatt enn andre for å utvikle allergi.

Barnehagen skal prøve å tilpasse oss for barn med allergi, men vi anbefaler ikke dere som har barn med kraftig allergi mot dyr å søke barnehageplass her.

Skal det vise seg at et barn påvises så kraftig allergi at det ikke kan gå i gårdsbarnehagen, skal vi samarbeide med kommunen for å prøve å få til en overflytting til annen barnehage.

 

Kidplan

Vi bruker en app som heter kidplan for å registrere barna når de kommer og blir hentet i barnehagen. Her legges også ut månedsbrev, månedsplan, bilder og generell informasjon som vi ønsker at skal nå ut til alle. Når barna begynner i barnehagen registrerer vi alle foreldre på vår hjemmeside og da vil de få tilgang til en link på e-post. Når man har logget inn på linken kan man laste ned appen å begynne og bruke den.

Her vil dere også kunne godkjenne forskjellige tillatelser som vi har behov for i barnehagen.

 

Klær i barnehagen

Det er viktig at barna har klær i barnehagen, som passer den enkelte årstid.

Vi er mye ute, i all slags vær. Så det er viktig at barna har nok og gode klær til enhver årstid og til all salgs vær. Hvis dere er usikre på hva vi ønsker, ta kontakt med en av oss i personalet for veiledning og tips. Gode klær gir også grunnlag for gode og positive uteopplevelser.

Vær flink å gå gjennom barnas klær med jevne mellomrom.

Det er foreldrenes ansvar å merke klær, sko og utstyr som tas med til barnehagen.

Her er en oversikt over klær som er greit å ha i barnehagen:

 

Skifteklær:                    Truse, strømpebukse, body, sokker, bukse, genser & t-skjorte

 

Kleskurv i gangen:     Vinter:              Ullklær, fleeceklær, luer, votter, hals/skjerf & tøfler/sandaler

                                          Sommer:          Caps/solhatt, solbriller & sommerskift

 

TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling)

TRAS er et observasjonsmateriell for språk og språkutvikling hos barn i barnehagen. Materiellet gjør det blant annet mulig å vurdere et barns språkutvikling i forhold til det som er forventet på ulike alderstrinn. TRAS er ment til barn mellom 2 og 5 år. I TRAS-håndboken er det knyttet tre spørsmål til hvert alderstrinn fra de ulike observasjonsområdene: Samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig kunnskap, uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon.

Alle barnehagene i Alta kommune jobber med TRAS i forhold til barna.

 

 

Foreldresamarbeid

Foreldrene/foresatte er vår viktigste samarbeidspartner. Foreldrene bestemmer over sine barn og vi skal gjøre vårt beste for å imøtekomme de ønsker og behov som foreldrene har.

Det velges 1 foreldrekontakt (+ 1 vara), SU (barnehagens samarbeidsutvalg).

 

Organisering av foreldresamarbeidet i barnehagen vår:

  • Hver dag i hente- og bringesituasjoner
  • 2 kontaktmøter per barn per år. I tillegg får foreldre/foresatte tilbud om samtaler etter behov
  • 1 felles foreldremøter per år
  • Samarbeidsutvalg/ foreldrekontakt (SU)
  • Styremøter (der foreldre/foresatte innehar i styreverv i barnehagen)

 

SU = Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

 

Gruppeinndelinger i barnehagen:

Barnegruppen er delt inn i to hovedgrupper, Lillegruppa og Storgruppa. Innad i gruppene har vi aldersinndelte grupper:

Kanin: 1-2åringer

Gris: 2-3 åringer

Sau: 3-4 åringer

Ku: 4-5 åringer

Hest: 5-6 åringer

 

HMS – Helse, Miljø & Sikkerhet

 

HMS – hovedmål:                     Holmen gårds- og naturbarnehage AS skal være et trygt sted å være for både små og store.

 

HMS – delmål:                           Vi skal ha et aktivt HMS-arbeid i barnehagen vår.

                                                         Vi skal jobbe forebyggende med HMS.

                                                         Vi skal følge de lover og forskrifter som til enhver tid er gjeldende.

Fjøsstell og bursdagsfeiring

 

Barna får muligheten til å ta med seg familien for å stelle dyrene i helgene.

Stell av fjøset er frivillig. Vi blir likevel glad hvis dere setter dere opp en helg eller to.

Stell av dyrene gjøres to ganger om dagen. Mer info om mating fås i barnehagen.

 

Om man låner barnehagen til bursdag koster det 500,- eller 3 fjøshelger

Kun bruk av grillstue 300,- eller 2 fjøshelger.

 

Eksterne samarbeidspartnere


PBL – Private Barnehagers Landsforbund

Holmen gårds- og naturbarnehage AS er medlem i Private Barnehagers Landsforbund.

PBL er et servicekontor for råd og veiledning om barnehagedrift. PBL gir barnehagene daglig hjelp til å drive barnehage og gir råd om alt som har med drift av private barnehager å gjøre.

Medlemmer av PBL-A får utvidet rådgivning, blant annet vedrørende forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, samt problemstillinger knyttet opp mot tariffavtalen.

 

Alta kommune                                                                                                                                                                     Kommunen er barnehagens veileder og tilsynsfører. Barnehagen kan bruke kommunens tjenester for veiledning og mottar tilskudd for drift av barnehagen. Kommunen, som barnehagemyndighet, skal ha innsyn i hva som skjer i barnehagene i kommunen. Kommunen skal utføre systematiske tilsyn for å sikre kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna er tilfredsstillende.

 

Helsestasjon

Barna er knyttet opp mot Alta helsestasjon. Vi kan søke råd der og vi kan oppordre foreldrene å ta kontakt hvis det er noe man er usikker på.

 

PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste, ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten, er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste eller myndighet som skal hjelpe barn, ungdom eller voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

Vi kan søke råd hos PPT når vi er usikre på barnas utvikling på ulike områder. Det kan være et anonymt råd, eller vi kan henvise barnet dit med tillatelse fra foreldrene.

 

Barnevernet

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.

Barnehagene har opplysningsplikt til barnevernet. Det betyr at vi ikke kan holde tilbake informasjon om barnevernet ber om det. Vi kan bruke barnevernet for å søke råd og vi kan henvise barn dit.

Foreldrene vil alltid bli informert, og forhåpentligvis samtykke til vår henvisning.